UESTC 2019 Summer Training #1 Div.2

比赛地址: https://vjudge.net/contest/309553

A – CodeForces 1080D 

题目大意:给你一个正方形,大的正方形可以切成四个小的正方形。然后从左下方到左上方到右上方需要有一条路径,这个路径上的所有方块要一样。

分析:路径上的,要么全切要么全不切。如果选择切中间的一定要先切。

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long getlen(long long a,long long b)
{
  long long d=1;
  b--;
  long long len=1;
  while(d<a && b>=4*len-1)
  {
    b-=4*len-1;
    len*=2;d++;
  }
  return a-d;
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int t;
  cin>>t;
  while(t--)
  {
    long long n,k;
    cin>>n>>k;
    if(n==2 && k==3)
    {
      cout<<"NO"<<endl;
      continue;
    }
    long long a=n,b=k;
    if(n<=60)
    {
      long long p=1;
      while(n--)
      {
        k-=p;
        p*=4;
      }
      if(k>0)
        cout<<"NO"<<endl;
      else
        cout<<"YES "<<getlen(a,b)<<endl;
    }
    else
      cout<<"YES "<<getlen(a,b)<<endl;
  }
  return 0;
}

C – Gym 101466E

题目大意:在A串中找最少出现n次的B串的最长子串的长度

分析:比赛时一开始想的是AC自动机,然后T掉了。仔细分析后,发现二分+KMP就可以过,但是万万没想到我的KMP板子有问题,调的心态爆炸。后来比赛后换了个板子就过了。

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void preKMP(string x,int m,int kmpNext[])
{
  int i,j;
  j=kmpNext[0]=-1;
  i=0;
  while(i<m)
  {
    while(j!=-1 && x[i]!=x[j]) j=kmpNext[j];
    if(x[++i]==x[++j])kmpNext[i]=kmpNext[j];
    else kmpNext[i]=j;
  }
}
int nexts[200010];
int KMP_Count(string x,string y)
{
  int i=0,j=0;
  int ans=0;
  int m=x.length(),n=y.length();
  preKMP(x,m,nexts);
  while(i<n)
  {
    while(j!=-1 && y[i]!=x[j]) j=nexts[j];
    i++;j++;
    if(j>=m)
    {
      ans++;
      j=nexts[j];
    }
  }
  return ans;
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  string str1,str2;
  int n;
  getline(cin,str1);
  getline(cin,str2);
  cin>>n;
  int l=0;int r=str2.length();
  while(l+1!=r)
  {
    int m=(l+r)/2;
    string str3=str2.substr(0,m);
    int q=KMP_Count(str3,str1);
    if(q>=n)
    {
      l=m;
    }
    else
    {
      r=m;
    }
  }
  string str3=str2.substr(0,r);
  int q=KMP_Count(str3,str1);
  if(q>=n)
  {
    if(str3=="")
    {
      cout<<"IMPOSSIBLE"<<endl;
      return 0;
    }
    cout<<str3<<endl;
    return 0;
  }
  str3=str2.substr(0,l);
  q=KMP_Count(str3,str1);
  if(q>=n)
  {
    if(str3=="")
    {
      cout<<"IMPOSSIBLE"<<endl;
      return 0;
    }
    cout<<str3<<endl;
    return 0;
  }
  cout<<"IMPOSSIBLE"<<endl;
  return 0;
}

D – CodeForces 1061D

题目大意:新开一个电视要花钱,每个电视每看一分钟也要花钱,求看完所有节目的最小花费

分析:节目可以抽象成线段,然后按照先左端点后右端点的排序。然后一个个的处理。显然对于某个节目,找离他最近的那个电视,然后判断是再开一个电视和拼接上去的花费哪个大。整个算法大概算个贪心吧。

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const long long MODNUM = 1000000007ll;
struct node
{
  long long s,e;
}nodes[100001];
bool cmp(const node &a,const node &b)
{
  if(a.s==b.s) return a.e<b.e;
  return a.s<b.s;
}
long long n,x,y;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  cin>>n>>x>>y;
  for(long long i=0;i<n;++i)
  {
    cin>>nodes[i].s>>nodes[i].e;
  }
  sort(nodes,nodes+n,cmp);
  long long sum=0;
  multiset<long long> s;
  s.insert(nodes[0].e);
  sum = (x+y*(nodes[0].e-nodes[0].s)%MODNUM)%MODNUM;
  for(int i=1;i<n;++i)
  {
    auto q=s.lower_bound(nodes[i].s);
    --q;
    if( ( nodes[i].s - (*q) )*y <= x && nodes[i].s > (*q))
    {
      sum = (sum + (nodes[i].e - (*q))*y%MODNUM)%MODNUM;
      s.erase(q);
      s.insert(nodes[i].e);
    }
    else
    {
      sum = (sum + (nodes[i].e - nodes[i].s)*y%MODNUM + x)%MODNUM;
      s.insert(nodes[i].e);
    }
  }
  cout<<sum<<endl;
  return 0;
}

H – Gym 101466F

题目大意:绕来绕去,其实就是让你判三角形,签到题

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  long long n,x,y,z;
  cin>>n;
  for(long long i=0;i<n;++i)
  {
    cin>>x>>y>>z;
    if(x>=y+z || y>=x+z || z>=x+y)
    {
      cout<<"NO"<<endl;
      return 0;
    }
  }
  cout<<"YES"<<endl;
  return 0;
}

I – CodeForces 1074C

题目大意:让你计算那个函数的值。具体还是看题目吧

分析:大于等于4个点之后,这个值就不变了,所以只需要计算三个点和四个点。先说四个点,最左边最右边最上边最下边的四个点即可,我也不知道为什么。然后三个点的,选取那四个点中的两个,然后对剩下的点跑暴力即可。

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
struct p
{
  int x,y;
}ps[300010];
int dist(p a,p b)
{
  return abs(a.x-b.x)+abs(a.y-b.y);
}
/////////////////////////
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n;
  int pl,pr,pu,pd;
  int l=INF,r=-INF,u=-INF,d=INF;
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;++i)
  {
    cin>>ps[i].x>>ps[i].y;
    if(ps[i].x<l)
    {
      l=ps[i].x;
      pl=i;
    }
    if(ps[i].x>r)
    {
      r=ps[i].x;
      pr=i;
    }
    if(ps[i].y>u)
    {
      u=ps[i].y;
      pu=i;
    }
    if(ps[i].y<d)
    {
      d=ps[i].y;
      pd=i;
    }
  }
  for(int k=3;k<=n;++k)
  {
    if(k==3)
    {
      int ans=0;
      for(int j=0;j<n;++j)
      {
        int tmp=dist(ps[j],ps[pl])+dist(ps[j],ps[pd])+dist(ps[pl],ps[pd]);
        ans=max(tmp,ans);
      }
      for(int j=0;j<n;++j)
      {
        int tmp=dist(ps[j],ps[pl])+dist(ps[j],ps[pu])+dist(ps[pl],ps[pu]);
        ans=max(tmp,ans);
      }
      for(int j=0;j<n;++j)
      {
        int tmp=dist(ps[j],ps[pr])+dist(ps[j],ps[pd])+dist(ps[pr],ps[pd]);
        ans=max(tmp,ans);
      }
      for(int j=0;j<n;++j)
      {
        int tmp=dist(ps[j],ps[pr])+dist(ps[j],ps[pu])+dist(ps[pr],ps[pu]);
        ans=max(tmp,ans);
      }
      cout<<ans<<" ";
    }
    else
    {
      cout<<2*(r-l+u-d)<<" ";
    }
  }
  return 0;
}

K – Gym 101505B

题目大意:签到题,对每个数统计一下每个数字出现与否,然后状压塞进set即可

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n;
  while(cin>>n)
  {
    string str;
    set<long long> s;
    for(int i=0;i<n;++i)
    {
      cin>>str;
      long long a[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
      for(int j=0;j<str.length();++j)
      {
        ++a[str[j]-'0'];
      }
      long long q=1;
      long long sum=0;
      for(int j=1;j<10;++j)
      {
        if(a[j])
        {
          sum+=q;
        }
        q*=10;
      }
      s.insert(sum);
    }
    cout<<s.size()<<endl;
  }
  return 0;
}

L – Gym 101505K 

题目大意:让你敲一个摩尔斯电码的模拟……

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  string str;
  string alp[26];
  alp[0]=".-";
  alp[1]="-...";
  alp[2]="-.-.";
  alp[3]="-..";
  alp[4]=".";
  alp[5]="..-.";
  alp[6]="--.";
  alp[7]="....";
  alp[8]="..";
  alp[9]=".---";
  alp[10]="-.-";
  alp[11]=".-..";
  alp[12]="--";
  alp[13]="-.";
  alp[14]="---";
  alp[15]=".--.";
  alp[16]="--.-";
  alp[17]=".-.";
  alp[18]="...";
  alp[19]="-";
  alp[20]="..-";
  alp[21]="...-";
  alp[22]=".--";
  alp[23]="-..-";
  alp[24]="-.--";
  alp[25]="--..";
  while(cin>>str)
  {
    int last=0;
    int q=str.find("/",last);
    string str1;
    while(q!=-1)
    {
      str1=str.substr(last,q-last);
      if(str1=="")
      {
        cout<<" ";
      }
      else
      {
        for(int i=0;i<26;++i)
        {
          if(alp[i]==str1)
          {
            char c='A'+i;
            cout<<c;
            break;
          }
        }
      }
      last=q+1;
      q=str.find("/",last);
    }
    str1=str.substr(last,str.length()-last);
    for(int i=0;i<26;++i)
    {
      if(alp[i]==str1)
      {
        char c='A'+i;
        cout<<c;
        break;
      }
    }
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注